يكي از قطعات نقاشي در مرقع 4088 كتابخانه مجلس

میراث مکتوب - تصوير مربوط به مجلس ماهيگيري در مرقع 4088 كتابخانه مجلس است. اين مرقع شامل نقاشي‌ هاي يك متن بوده كه با توجه به ساختار نگاره‌ها مي ‌توان گفت يكي از آثار مربوط به عجايب ‌نگاري بوده است.
با اينكه در فهرست كتابخانه (ج 11، ص 86) اشاره شده كه نقاشي مكتب پيش از تيموريان است اما بايد گفت كه نگاره‌ها پس از دوره صفوي ترسيم شده‌اند. ساختار نگاره‌ها نيز چندان نفيس نيست.

تصوير كامل مربوط به مجلس ماهيگيري در مرقع 4088 كتابخانه مجلس