بياض و سواد سيرجاني در سفينه تبريز

ميراث مكتوب - بخشي از كتاب بياض و سواد تاليف خواجه ابوالحسن علي بن حسن سيرجاني در سفينه تبريز موجود است. اين بخش باقي مانده اي از يك تلخيص البياض و السواد است و بيش تر دربرگيرنده اقوال كوتاه آن است. بررسي اين باقي مانده نشان مي دهد كه ابوالمجد محمد بن مسعود تبريزي، كاتب سفينه، در كتابت اين بخش اغلاط و تصحيفات فراواني مرتكب شده است. نادرستي هاي كتابتي او را مي توان در چند بخش دسته بندي كرد: تصحيف در عناوين ابواب، تصحيف آيات قرآن، تصحيف احاديث، تصحيف اعلام، افتادگي ها در متن، افزودگي ها در متن، نقاشي از روي متن، و بي توجهي به معناي كلام.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله بياض و سواد سيرجاني در سفينه تبريز نوشته محسن پورمختار است كه در دو فصلنامه كهن نامه ادب پارسي سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان سال 1391 به چاپ رسيده است.

براي مطالعه متن كامل مقاله بر روي فايل پايين كليك كنيد.