مجلس به آتش افکندن ابراهیم نبی

میراث مکتوب - تصویری که مشاهده می کنید مجلس به آتش افکندن ابراهیم نبی (نسخۀ 1654 خزینۀ امانت طوپقاپی سرایی، مورخ 717 ق) از نسخه های ربع رشیدی است.


برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.