فرهنگ ایرانی پیش از اسلام

ميراث مكتوب - فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و تأثر آن در تمدن اسلامی و ادب عربی مهم ترين موضوعي است كه در كتاب فرهنگ ایرانی پیش از اسلام به آن پرداخته شده است.
اين كتاب نگارش دکتر محمد محمدی ملایری، پایه ‌گذار کرسی ادبیات فارسی در دانشگاه آمریکایی بیروت و استاد دانشگاه‌های لبنان و تهران است و از معدود آثاری است که در کنار پژوهش شش مجلدی ایشان با نام کلی تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی به تأثیر فرهنگ و زبان عهد ساسانی و پس از آن بر تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اعراب مسلمان اختصاص یافته و از ارج این تأثیر غافل نمانده است.
فرهنگ ایرانی که از یک مقدمه و یازده گفتار تشكيل شده است و مشتمل بر عناوین فراگیر آثار فرهنگی ایران و سرگذشت آن در حمله‌ اعراب، تأثیر تشکیلات اداری ساسانیان در دولت خلفا، دبیران ایرانی پیش از اسلام و پس از آن، نهضت علمی عصر عباسی و ترجمه‌ آثار ایرانی، چند کتاب تاریخی که از پهلوی به عربی ترجمه شدند، قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی در ادبیات عربی است. در اين اثر همچنين اندیشه‌های فلسفی و علمی ایران از دوران انوشیروان تا قرن‌های نخستین اسلامی، جندی شاپور، مرکز پزشکی ایران پیش از اسلام و قرن‌های نخستین اسلامی، حکمت عملی و اخلاق در ایران و اسلام، کتاب‌هایی که در موضوع ادب به زبان عربی تألیف شده‌اند، آیین نگارش فارسی و نثر فنی و عربی و ... از ديگر موضوعاتي است به آن پرداخته شده است.
كتاب فرهنگ ایرانی پیش از اسلام تاليف دکتر محمد محمدی ملایری به قيمت 65000 ريال از سوي انتشارات توس به چاپ رسيده است.