ماهيت و غايت درد و رنج در شرح تعرف و كشف المحجوب

ميراث مكتوب - شرح تعرف مستملي بخاري و كشف المحجوب هجويري، از ارجمند ترين متون صوفيانه فارسي اند كه از لحاظ تقدم زماني نيز در ميان متون ديگر متمايز بوده اند و در حوزه عرفان خراسان جاي مي گيرند. نگارندگان اين پژوهش، ماهيت و غايت درد و رنج را در نظام انديشگي مستملي و هجويري در چهار ساحت معناشناسي، وجودشناسي، غايت شناسي و شان اخلاقي بررسيده اند. اين بررسي ها نشان مي دهد كه در زمينه مطالعات عرفاني، بسياري از تعاريف معمول كه در حيطه عالم محسوس ارائه مي شود، به چالش كشيده مي شود و معنا و وجهي ديگر مي يابد، چنان كه در اين زمينه، درد و رنج از ملزومات سلوك و نيز از نتايج زيستن در دنيا شمرده مي شود و رنج هاي عرفاني كه حاصل بلاهاي عظيم راه عشق و معرفت است، مبارك دانسته مي شود؛ بنابراين دو عارف مورد بحث، ضمن تفاوت هايي كه در برخي رويكردهاي جزئي با يكديگر دارند، هر دو عرفايي معرفت انديش اند كه به جاي نجات صرف از رنج، به تهذيب يافتگي و زرگشتگي عارف ثابت قدم مي انديشند.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «ماهيت و غايت درد و رنج در شرح تعرف و كشف المحجوب» نوشته زهره تميم داري و زينب اسلامي است. اين مقاله در دوفصلنامه مطالعات عرفاني، شماره 14، پاييز و زمستان 1390 به چاپ رسيده است.

براي بهره گيري از متن كامل اين مقاله بر روي فايل پايين كليك كنيد.