مجلس نبرد گشتاسپ با کرگ در دستنویسی از شاهنامه فردوسی

میراث مکتوب - تصویری که مشاهده می کنید مجلس نبرد گشتاسپ با کرگ در دستنویسی از شاهنامه فردوسی (نسخه 1280 پیوست فارسی کتابخانه ملی پاریس، بی تا [حدود سده 9 و 10 ق]) است.


برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.