دستور زبان ادبی معاصر فارسی

ميراث مكتوب - بسياری از فارسی پژوهان، در گسترۀ فعاليت خود به تدوين آثاری دربارۀ زبان فارسی پرداخته اند. برخی از ايشان حتی نگارش دستور زبان فارسی را نيز دستور كار خود داشته اند.
از آن ميان می توان به يوری روبينچيك ايران شناس و زبان شناس برجستۀ روس اشاره كرد. دستور زبان ادبی معاصر فارسی عنوان كتابی است كه او در شرح و تبيين دستور زبان فارسی نگاشته است.
اين اثر به قلم دكتر مريم شفقی به فارسی ترجمه شده و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آن را
منتشر كرده است. اين كتاب از بسياری جهات برای استادان
زبان فارسی جالب توجه است.
كتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی سه شنبه سوم ارديبهشت، در مركز فرهنگی شهر كتاب با حضور مترجم، دكتر كوروش صفوی و دكتر مجتبی منشی زاده نقد و بررسی شد.
مشروح گزارش اين نشست را كه در كتاب ماه ادبيات شماره پياپي 188، سال شانزدهم خرداد 1392 به چاپ رسيده است را در فايل پايين مشاهده كنيد.