سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی

ميراث مكتوب - دوازدهمین جلد از مجموعه ادب معاصر فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی از 1320 تا 1332 شمسی اختصاص یافته و حسن میرعابدینی با رویکردی تاریخی به تحلیل تحول مضمون و فرم رمان، نمایش نامه و داستان کوتاه ایرانی در آن دوران پرداخته است.
در این کتاب که در چارچوب طرح تطور مضامین ادبیات داستانی به نگارش درآمده، میرعابدینی پس از تبیین فضای اجتماعی و فرهنگی آن دوران در بخش های جداگانه ای نمایش، رمان، ترجمه داستان، پاورقی نویسی، داستان و سیاست و داستان کوتاه را بررسیده و با شیوه ای تبیینی و تطبیقی، راهی تازه به جریان شناسی ادبیات سال های دهه بیست و سی گشوده است.

تهيه و تنظيم خبر از سيدمهدي جهرمي