دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره

ميراث مكتوب - دانشنامه نویسی در دهه های اخیر در کشورمان روند روبه رشدی را پشت سرگذاشته است و هر ساله شاهد نشر عناوین متنوع دانشنامه در زمینه های گونه گون اندیشه و دانش هستیم. یکی از دانشنامه های با اهمیت در حوزه زبان فارسی را بی گمان باید دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره دانست. این دانشنامه که از چاپ دو مجلد پیشین آن سال ها می گذرد، با هدف توجه ویژه به زبان و ادب فارسی و آثار به جا مانده از فرهنگ کهن ایران زمین در شبه قاره منتشر می شود و انتشار مجلد سوم آن با مقدمات فراوان و مهمی همراه بوده که در مقدمه کوتاه مدیر گروه شبه قاره فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیان شده است.
این مجلد دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره حاوی شیوه نامه روزآمد شده دانشنامه و نیز فهرست پرشمار و جالب توجه منابع چاپی و خطی و مقالات و رسائلی است که منابع تحقیق این مجلد بوده اند.

تهيه و تنظيم خبر از سيد مهدي جهرمي