تاثير پذيري ملك الشعرا بهار از فردوسي

ميراث مكتوب - هدف اين مقاله بررسي ثاثيرپذيري ملك الشعرا بهار از فردوسي است. به اين منظور پس از بيان مختصري در مورد زندگي بهار در ارتباط با شاهنامه و شاهنامه پژوهي، تاثيرپذيري بهار از فردوسي در سه قسمت؛ ستايش فردوسي و شاهنامه، صحنه پردازيها و توصيفات حماسي و كاركرد تلميحات شاهنامه اي در ديوانش بررسي شده است. شواهد تاثيرپذيري از ديوان استخراج شده و درصورت نياز ارتباط آن با مسايل اجتماعي و سياسي زمان سرايش اشعار واكاويده شده است. نتيجه اينكه بهار در دوره هاي مختلف زندگيش مواضع و جهت گيريهاي مختلفي داشته و به تبع آن از شاهنامه تاثيرات گوناگوني پذيرفته است.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «تاثير پذيري ملك الشعرا بهار از فردوسي» نوشته هاشم صادقي، محسن آبادي و دكتر محمدجعفر ياحقي است كه در سال چهارم، شماره 4 (پياپي 68)
فصلنامه بوستان ادب به چاپ رسيده است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مشاهده كنيد.