حساب هوایی

ميراث مكتوب - آنچه در زیر می‌آید فصلی است از کتاب آثار باقیه از صالح ذکی محقق ترک، که آن را یک قرن پیش به زبان ترکی دربارۀ تاریخ ریاضیات سرزمین‌های اسلامی تألیف کرده است.
در میان آثار اسلامی تعدادی کتاب در شرح حال دانشمندان یا معرفی آثار علمی وجود دارد، از قبیل: الفهرست ابن ندیم، صُوان الحکمة، تاریخ الحکماء، طبقات الأمم، درة الأخبار و در زمان‌های نزدیک‌تر نامۀ دانشوران. اما در این میان هیچ اثر مستقلی را نمی‌شناسیم که منحصراً به تاریخ ریاضیات پرداخته باشد. از این رو آثار باقیه را شاید بتوان نخستین کتابی دانست که در سرزمین‌های اسلامی دربارۀ تاریخ ریاضیات نوشته شده است.

مقاله «حساب هوايي» ترجمه غلامحسين صدري افشار را كه در شماره دوم دوفصلنامه ميراث علمي اسلام و ايران به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.