بررسي ديدگاه مستشرقان در مورد سيره و تاريخ نگاري (با رويكرد قرآني)

ميراث مكتوب - سيره و تاريخ نگاري بخشي از مقاله «سيره و قرآن» نگارش ويم رافن از دايره المعارف قرآن ليدن است. نويسنده مقاله، گزارشي از معاني مختلف واژه سيره، سيره نويسان، انواع سيره و در پايان سيره و تاريخ نگاري ارائه مي دهد. نويسنده با اشاره به ديدگاه هاي سيره پژوهان غربي، سيره پژوهي را از قرون اخير آغاز مي كند و تاريخ نگاري سيره و قرآن را جزء ديدگاه هاي مستشرقان بيان مي كند.
در اين نوشتار، با مراجعه به منابع، به تكميل و توضيح مباحث و ارائه كامل تر تاريخچه سيره پژوهي در غرب پرداخته شده و ديدگاه آنان درباره تاريخ نگاري سيره و قرآن مردود معرفي شده است.

متن كامل مقاله «بررسي ديدگاه مستشرقان در مورد سيره و تاريخ نگاري (با رويكرد قرآني)» كه در شماره 13 فصلنامه قرآن پژوهي خاورشناسان ويژه پاييز و زمستان 1391 به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.