نگاهي به نسخه اي خطي از اسرار الاولياء

ميراث مكتوب - كتب عرفاني در زبان و ادبيات فارسي از جهت حفظ فرهنگ و ميراث عرفان اسلامي داراي جايگاه بسيار ويژه و ممتازي هستند و بررسي و تصحيح و انتشار نسخ خطي اين كتب ارزشمند مي بايد از مهم ترين اولويت هاي دانشجويان و اساتيد اين زبان قرار گيرد. در اين مقال نسخه ي خطي «اسرار الاولياء» كه شامل مجموعه ي ملفوظات شيخ فريد الدين شكر گنج( 664-569 ق)، از عارفان بزرگ چشتيه ي هند در سده هاي ششم و هفتم، است و به دست يكي از شاگردانش به نام بدر الدين اسحاق دهلوي (وفات 690 ق) گردآوري و نگاشته شده، معرفي مي شود و ويژگي هاي سبكي و محتوايي كتاب مورد بررسي قرار مي گيرد.
متن كامل مقاله «نگاهي به نسخه اي خطي از اسرار الاولياء» نوشته دكتر رضا مصطفوي سبزواري و طيبه معصومي را كه در فصلنامه فصلنامه مطالعات شبه قاره سال چهارم، شماره 13، زمستان 1391 به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.