تأملاتی در مبادی شهر اسلامی (در متون و تاریخ)

ميراث مكتوب - شهر اسلامي از موضوعاتي است كه طيّ دهه‌هاي گذشته با رويكردهاي مختلف مورد توجّه و مطالعه عالمان رشته‌هاي مختلف و مرتبط قرار گرفته است. در اين مجال، بدون دخول در جزئيّات يا اصول حاكم بر شهر اسلامي، با مراجعه به متون و شواهد تاريخي سعي بر آن خواهد بود تا رابطه اسلام با شهر و جايگاه شهر در انديشه اسلامي تبيين شود. پرسش هايي مطرح هستند كه تعريف شهر و جايگاه شهر در انديشه و تعاليم اسلامي و نقش آن در شكل‌ گيري تمدّن اسلامي چه بوده است؟ و اين كه نسخه وارداتي شهر امروز چه نسبتي با تعاليم اسلام و شيوه زيست اسلامي داشته و تآثير آن بر دگرگوني هاي فكري و رفتاري جامعه چيست؟

براي مطالعه متن كامل مقاله «تأملاتی در مبادی شهر اسلامی (در متون و تاریخ)» نوشته محمد نقي زاده كه در شماره 178 كتاب ماه هنر به چاپ رسيده است بر روي فايل پايين كليك كنيد.