مثنوی تصحیح نیکلسون چاپی نو ، گامی به عقب

ميراث مكتوب - آنچه در ادامه می آید بخشی از مقاله زنده یاد استاد حسن لاهوتی با عنوان «مثنوی تصحیح نیکلسون چاپی نو، گامی به عقب» است که در شماره 52 - 53 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.
در تاریخ مثنوی شناسی ایران انتشار دو نسخه چاپی نزداهل فضل اهمیت پیدا کرد و نبودن قانون کپی رایت که در
همه جهان مدافع حقوق صاحبان آثار است، به سازمانهای انتشاراتی ایران اجازه داد آن دو نسخه چاپی مثنوی را مکرر در مکرر و به شکل ها و قطع های مختلف تجدید چاپ کنند. اوّل مثنوی تصحیح نیکلسون (لیدن: بریل، 1924 - 1933 میلادی و دوم، چاپ عکسی یا فاکسیمیله نسخه قونیه (تهران: نشر دانشگاهی، 1371) که فاصله انتشار آنها با یکدیگر بیش از شصت سال است. سخن ما در این مقاله با پدیده نخستین یعنی، مثنوی معنوی تصحیح نیکلسون و آخرین رونویسی آن (نشر دانشگاهي 1390) که بر اساس رموز کتابسازی تهیه شده است، ارتباط پیدا میکند.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مطالعه كنيد.