انتشار مجلد پنجم از زندگينامه علمي دانشوران

ميراث مكتوب - زندگينامۀ علمی دانشوران شرح زندگي بيش از پنج‌ هزار دانشمند علوم دقيق را در دسترس اساتيد،
دانشجويان و دانش‌ پژوهان قرار مي دهد و آنان را با كوشش عظيمی كه بزرگان علم براي پيشرفت آن كرده و رنجی كه در اين راه برده‌اند آشنا می‌ سازد. بدین ‌سان، هزاران سرمشق كار و كوشش در مقابل چشم جويندگان دانش و پويندگان راه تحقيق قرار می‌دهد.
این مجلد مانند سایر کتاب‌ های این مجموعه حاصل کار گروهی تعدادی از پژوهشگران است و به دانشوران برجسته‌ علمی در حوزه‌های مختلف می ‌پردازد.
شرح مختصر زندگانی علمی بیشتر از شش هزار مرد و زن از سراسر جهان در اين اثر بيان شده است که در رشته اخترشناسی، پزشکی، روانشناسی، ریاضی، شیمی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، فلسفه و فیزیک فعاليت كرده اند.
پس از انتشار چهار مجلد از ترجمه‌ زندگی ‌نامه‌ علمی دانشوران با ویراستاری و سرپرستی فریبرز مجیدی و احمد بیرشک، ترجمه‌ مجلد پنجم این مجموعه پس از درگذشت بیرشک (سال 81)، به كوشش احمد آرام و ديگران منتشر شده است.
انتشارات علمي و فرهنگي به تازگي مجلد پنجم زندگی علمی دانشوران ایران را در شمارگان 2000 نسخه در 1119 صفحه به بهاي 580000 ريال منتشر كرده است.