تدوین راهنمای زبان بلخی

ميراث مكتوب - راهنمای زبان بلخی به کوشش دکتر محمود جعفری دهقی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگي منتشر می شود.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشي ميراث مكتوب دكتر جعفري دهقي با توضيحاتي درباره اين اثر بيان كرد: زبان بلخي، زباني است كه در كشور افغانستان و در شهر بلخ باستان رواج داشته است و يكي از شاخه هاي زبان فارسي ميانه محسوب مي شود.
به گفته اين استاد فرهنگ و زبان هاي باستاني دانشگاه تهران راهنمايي كه براي زبان بلخي تاليف شده شامل دستور زبان، نمونه هايي از متون باقي مانده به زبان بلخي و تاريخ تمدن بلخ است.
دكتر محمود جعفري دهقي همچنين تصحيح نسخه الملخص في اللغه را در دست تاليف دارد كه قرارداد تصحيح اين اثر با مركز پژوهشي ميراث مكتوب منعقد شده است.