اهميت ادبيات فولكلوريك در بازنمايي تاريخ اجتماعي مروري بر قصه حسين كرد شبستري

ميراث مكتوب - جست و جو و كنكاش در منابع غير تاريخ نگارانه اي چون داستان ها (شفاهي و مكتوب)، به مثابه جزئي مهم از ادبيات فولكلور، مي تواند رهيافتي باشد براي روشن گري فضاي غبارآلود تاريخ اجتماعي.
اين تحقيق، بر اساس قصه حسين كرد شبستري، درنظر دارد ضمن واكاوي ابعاد گوناگون تاريخ اجتماعي ايران در عصر صفوي خصوصاً دوران شاه عباس اول، با توجه به زمان پديداري و نقالي اين قصه، به روشن شدن گوشه اي، هر چند جزئي، از تاريخ مردم در اين روزگار ياري رساند.
متن كامل مقاله «اهميت ادبيات فولكلوريك در بازنمايي تاريخ اجتماعي مروري بر قصه حسين كرد شبستري» نوشته عبدالرسول خيرانديش و آمنه ابراهيمي كه در دو فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات تاريخ اجتماعي به چاپ رسيده است را با كليك بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.