دو صفحه میانی از دستنویس دیوان همایون اسفراینی ، نسخه...

کد محتوا: 
U[random:number]_[current-date:custom:ymd]