بررسي تطبيقي معراجيه هاي خمسه نظامي با نگاه موردي به سه معراج نامه كتاب المعراج، معراج النبي و الإسراء و المعراج

ميراث مكتوب - نظامي گنجوي، مثنوي ­سراي بزرگ قرن ششم هجري قمري و يكي از بنيان گذاران ادبيات داستاني منظوم فارسي است. يكي از جذابيت­ هاي مثنوي ­هاي نظامي وجود تحميديه­ ها، مناجات و معراجيه­ هايي است كه در آغاز هر يك از منظومه ­هايش ديده مي شود كه به دليل زيبايي و تخيل زائدالوصف آن ها بسيار مورد توجه پيروان او بوده است.
مقاله حاضر در پي بررسي تطبيقي معراجيه­هاي خمسه نظامي و سه معراج ­نامه عربي پيش از او يعني المعراج قشيري، معراج­النبي ابن­عباس و الإسراء و المعراج ابن حجر عسقلاني و سيوطي است كه بر اين اساس شباهت­ ها و تفاوت ­ها را در ساختار و محتواي آن ها نشان داده است و بدين نتيجه دست يافته كه با وجود وجوه افتراق متعدد، نظامي در سرودن معراجيه ­هاي خود تحت تاثير بسيار معراج ­نامه­هاي مذكور بوده است. براي رسيدن به اين برآيند، ابيات معراجيه­هاي نظامي با شواهدي كه از معراج­نامه­هاي مذكور به دست آمده، در كنار هم قرار گرفته تا بدين گونه ميزان شباهت­ها آشكارتر شود.
متن كامل مقاله «بررسي تطبيقي معراجيه هاي خمسه نظامي با نگاه موردي به سه معراج نامه كتاب المعراج، معراج النبي و الإسراء و المعراج» نوشته سعيد قاسمي پُرشكوه و عباسعلي وفايي كه در شماره 2 دو فصلنامه پژوهش هاي ادبيات تطبيقي به چاپ رسيده است با كليك بر روي گزينه دريافت فايل مطالعه كنيد.