پير تعليم، صد و ده استقبال از قصيده شينيه خاقاني

ميراث مكتوب - قصيده مرآت الصفا مشهور به قصيده شينيه يکي از مهمترين قصايد خاقاني است که بارها مورد توجه و استقبال شاعران واقع ‏شده است. اين قصيده حاوي نکات اخلاقي و حکمي و عرفاني است که جنبه تعليمي و آموزشي بسياري دارد.
در طول تاريخ ادبيات فارسي، شاعران بسياري بر اين چکامه نظيره سروده‏اند. به گفته امري شيرازي(قرن دهم)، نظامي گنجوي اولين شاعري است که بر اين قصيده، نظيره ساخته بوده که متأسفانه به دست ما نرسيده است.
در تحقيق حاضر، پس از جستجو و تتبع در دويست ديوان چاپي و خطي فارسي، فهرست بيش از 110 استقبال از اين قصيده در سبک‌هاي مختلف (خراساني، آذربايجاني، عراقي، هندي و بازگشت) آمده است.

متن كامل مقاله «پير تعليم، صد و ده استقبال از قصيده شينيه خاقاني» به قلم سيد رضا باقريان موحد را با كليك بر روي اين لينك بخوانيد.