نگاهی بر اندیشه تاریخ نگاری ظفرنامه شامی

ميراث مكتوب - عصر تيموريان را بايد از اعصار زرين تاريخ نگاري ايران در دوره ميانه به شمار آورد كه در عرصه فرهنگي جلوه اي چشمگي يافت. به گونه اي مي توان تصريح كرد در اين دوره فهم و شعور تاريخي به طور محسوسي ارتقا يافته، نويسندگان تاريخ را برانگيخت كه به خلق آثار متعددي دست يازند. آنچه بر انديشه تاريخ نگاري در دوره تيموريان اثر شافي مي گذاشت و به عنوان يك عامل جهت بخش موجب پيوند دوسويه در شيوه ها و مكتب هاي تاريخ نگاري در اين عصر گرديد روابط پردامنه اي است كه به دنبال لشگركشي هاي تيمور بر شبه قاره هند به وجود آمد.
متن كامل مقاله «نگاهی بر اندیشه تاریخ نگاری ظفرنامه شامی» نوشته يحيي آريا بخشايش كه در شماره 53 فصلنامه علمي - پژوهشي تاريخ پژوهي به چاپ رسيده است در فايل پايين مطالعه كنيد.