اولين مستدرک صحيفه سجاديه

ميراث مكتوب - صحيفه سجاديه يکي از متون مهم نيايش شيعي است و بعد از قرآن کريم تنها کتابي است که به دست چند امام معصوم تدوين و استنساخ و به دست ما رسيده است.
اين کتاب همواره مورد توجه مسلمانان قرار داشته و بر آن شروح و تکمله‌ها و مستدرکهايي نوشته شده است.
يکي از مستدرک نويسان اين کتاب دانشمندي گرانمايه و نيايش پژوه دلسوخته سيد محمّد‌تقي صوفي قزويني از شاگردان شيخ بهايي است.
مستدرک وي تاکنون منتشر نشده و دو نسخه از آن شناسايي گرديده که در کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي قرار دارد. اين نوشته گذري دارد بر زيست نامه و فهرست آثار و ويژگيهاي مستدرکي که وي فراهم آورده است.

براي مطالعه ادامه اين مقاله بر روي اين لينك كليك كنيد.