فهرست قراردادهای تصحیح متون - مهر 92

میراث مکتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه های پژوهشی و تحقیقی، با گزینش و ارزیابی شماری از آثار ارائه شده برای چاپ و انتشار و یا پیشنهاد تحقیق در زمینه های گوناگون، نسبت به عقد قرارداد با مصححان و پژوهشگران این آثار اقدام کرده است.

برای دریافت فهرست این آثار و قراردادها روی «دریافت فایل» کلیک کنید.