انتشارات مرکز از آغاز تا امروز

احیا و نشر کتابها و رساله های خطی وظیفه ای بر دوش محققان و مؤسسات فرهنگی است.
مرکز پژوهشی میراث مکتوب درراستای این هدف در سال 1372 بنیاد نهاده شد تا با حمایت از کوشش های محققان و مصححان و با مشارکت ناشران، مؤسسات علمی، اشخاص فرهنگی و علاقه مندان به دانش و فرهنگ سهمی در نشر میراث مکتوب داشته باشد و مجموعه ای ارزشمند از متون و منابع تحقیق به جامعۀ فرهنگی ایران اسلامی تقدیم دارد.فهرست مطالب

مقدمه


علوم و معارف اسلامی
تاریخ و جغرافیا
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربی
علوم و فنون
میراث ماوراءالنهر
میراث شبه قاره
نسخه برگردانها
رسائل
متن شناسی
متن پژوهی و نسخه شناسی
کتابشناسی
فهرست نسخه های خطی
ارج نامه ها
جشن نامه ها
همایشها و نکوداشتها
آثار در دست چاپ
افتخارات
جوایز
نمایۀ الفبایی کتابها
نمایۀ الفبایی مصححان و محققان
کد محتوا: 
U[random:number]_[current-date:custom:ymd]