بديع بلخي و پندنامه انوشيروان

ميراث مكتوب - ابومحمد بديع بلخي از شاعران قرن چهارم هجري است كه در نام و كنيه و زندگاني و آثار او بين تذكره نويسان اختلافات زيادي وجود دارد، ازآثار او مثنوي راحه الانسان است كه برگرفته از پندنامه انوشيروان مي باشد. موضوع شعري اين پندنامه كه سراسر حكمت و پند و اندرز است بيشتر جنبه علمي و ساده دارد و يادآور پندهائي است كه از بزرگان ايران باستان به جاي مانده و خود شاعر هم روايت هاي گوناگوني را از زبان شخصيت هاي اساطيري، تاريخي بيان كرده است.
در اين مقاله به معرفي اين پندنامه و ويژگي هاي سبكي وادبي وهنري آن پرداخته شده است.

متن كامل مقاله «بديع بلخي و پندنامه انوشيروان» نوشته هاشم محمدي كه در شماره 15 فصلنامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.