خاقاني شرواني و بيت المقدس

ميراث مكتوب - خاقاني - همچنان كه خود مي گويد - در سخن پروري، طريق غريبي دارد. او از نخستين شاعران پارسي است كه رفتار هنري ويژه و سازمانمندي را در پيش گرفته و سخنش از بوطيقاي مشخصي پيروي مي كند. برجسته ترين شاخصِ سطح فكري طريق غريب او، استفاده ي گسترده از يك پشتوانه فرهنگي سترگ است. خاقاني با بهره گيري از اين پشتوانه به عنوان ماده خام، دست به خلق مضامين، تصاوير و تعابير ديگرگون و بديعي مي زند تا سخن را از دام ابتذال و تكرار برهاند.
بخشي از اين پشتوانه، آگاهي هاي شاعر از سرزمين ها و منسوبات و متعلقات آن است. سرزمين بيت المقدس به عنوان يكي از بلاد مبارك در آيين اسلام و همچنين در كيش يهودي و ترسايي جاذبه برجسته اي براي سخنور داشته به گونه اي كه وي بسيار مشتاق به ديدن آن بوده است. در اين جستار برآنيم تا به تحقيق و تحليل آگاهي هاي خاقاني در پيوند با اين ديار بپردازيم.
براي مطالعه متن كامل مقاله «خاقاني شرواني و بيت المقدس» نوشته سعيد مهدوي فر كه در شماره 1 فصلنامه بوستان ادب به چاپ رسيده است بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.