ده سال تلاش دکتر علی رواقی در زمینه زبان فارسی افغانستان

ميراث مكتوب - دکتر علی رواقی كه پیش‌ تر، فرهنگ‌ های گوناگونی را در حوزه های مختلف تدوین كرده است، در ادامه‌ فعالیتش، کتابی در حوزه واژگان كاربردی فارسی در افغانستان در یك مجلد تدوین کرد.
این اثر مقایسه ای میان واژگان زبان فارسی در متون کلاسیک ایران با زبان فارسی در افغانستان است و در عین حال زبان فارسی امروز فرارودی نیز در آن بررسی شده است. بخش هایی از این اثر نیز به داستان نویسی و ادبیات معاصر افغانستان اختصاص دارد.
دکتر رواقی که ده سال است برای تدوین اثر تلاش کرده است، درباره این فرهنگ گفت: افغانستان جزئی از ایران بزرگ بوده است و این کتاب نیز برای نخستین ‌بار در زمینه زبان فارسی در آن کشور تألیف می‌شود. درواقع، زبان دری افغانستان و زبان تاجیكی بخش‌هایی از زبان فارسی هستند که بررسی آن اهمیت زیادی دارد. ناشر زبان فارسی افغانستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
دکتر علی رواقی عضو پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و در كارنامه‌ خود، تدوین تدوین فرهنگواره‌ی واژگان قرآنی در دو جلد، تصحیح تفسیر قرآن پاك و فرهنگ پسوند واژه‌های زبان فارسی در هشت جلد را دارد.