پاپیروس‌های پهلوی: شناخت و پژوهش

ميراث مكتوب - نوشته‌هایی به خط پهلوی کتابی بر روی پاپیروس از دوران متأخر ساسانی در مصر به دست آمده است. این نوشته‌ها مربوط به زمان خسرو پرویز (591-628 م) است که مصر را به تصرف درآورد. در این اسناد نام‌ های افراد، نام‌ های جغرافیایی، مطالبی در خصوص اوضاع و احوال سپاهیان و صاحب ‌منصبان، موضوعات تجاری و اقتصادی و نیز نامه‌های خصوصی و اداری ثبت شده است. سندهای اقتصادی شامل سند تحویل پول و خرید کالا و فهرستی از حیوانات است.
هدف از این پژوهش معرفی پاپیروس ‌های پهلوی و اهمیت پرداختن بدانها، معرفی مجموعه‌های پاپیروس‌ها، ویژگی‌های خطی و زبانی آنها، دسته‌بندی آنها از دید محتوایی و نیز حرف‌نویسی، آوانویسی و ترجمۀ چند قطعه از پاپیروس ‌ها است.
متن كامل مقاله «پاپیروس‌های پهلوی: شناخت و پژوهش» نوشته رحمن بختیاری كه در شماره اول زبان‌ها و گویش‌های ایرانی به چاپ رسيده است در فايل زير مطالعه كنيد.

توضیح تصویر:کتیبهٔ سنگی به خط پهلوی ، منطقهٔ باستانی بیستون، هرسین