تشبیهات و استعارات روزبهان بقلی شیرازی در عبهر العاشقین

میراث مکتوب - شرح موضوع و روش کلی پژوهش
ابومحمد روزبهان بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح و شطاح فارس از عارفان مشهور قرن ششم و هفتم است. روزبهان آثار متعددی به زبان عربی و فارسی تألیف کرده که از آن میان آثار فارسی او، به ویژه شرح شطحیات و عبهرالعاشقین هم از جهت لفظی و هم از جهت معنایی از متون مهم صوفیانه فارسی به شمار می آیند. در این دو اثر تعبیرات، تشبیهات و استعارات شایان توجهی دیده می شود که در زمینه تحلیل ساختار تخیلی متون منثور عرفانی درخور توجه ویژه است. در این طرح تشبیهات و استعارات روزبهان نسبت به طبیعت استخراج و تحلیل می شود.
برای این طرح عبهرالعاشقین توسط پژوهشگر به طور دقیق خوانده و فیش برداری می شود. سپس کلیه تشبیهات و استعارات بر اساس مواد موجود در طبیعت مرتب شده و در ذیل هریک وجه شبه و دیگر عناصر استعاره و تشبیه استخراج و تحلیل می شود. پس از اتمام این بخش جهان نگری روزبهان نسبت به طبیعت، و نقش عناصر روانی در این تشبیهات بررسی و تحلیل خواهد شد.