آینه میراث - ضمیمه 29

 
میراث مکتوب - ضميمۀ 29 دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامۀ ويژه كتاب شناسي، نقد كتاب و اطلاع رساني در حوزه متون) با عنوان «بدیل بی بدیل» نوشتۀ سعید مهدوی فر.
 

 

فهرست مطالب

مقدمه/ 3
تأملی در دیوان خاقانی ویراسته میرجلال الدین کزازی بر اساس معیارهای نویافته/7
درنگی بر کتاب پنجوش سلامت (دفتر چهارم شرح مشکلات خاقانی)/ 59
تأملی در فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی تألیف رسول چهرقانی منتظر/ 107
نگاهی به دیوان خاقانی تصحیح سید ضیاءالدین سجادی بر اساس معیارهای نویافته/ 161
ضبط و گزارش ابیاتی از خاقانی شروانی در فرهنگ جهانگیری/ 207

 

صاحب امتياز: مركز پژوهشي ميراث مكتوب/ مدير مسئول: اكبر ايراني/ سردبير: حسن رضائي باغ بيدي