بررسي ديدگاه هاي فيلسوفان مسلمان درباره وزن و قافيه

ميراث مكتوب - در منابع فلسفي درباره وزن و قافيه مطالبي وجود دارد كه لزوماً با مقالات و دلالات عروضيان يكسان نيست. اين مقاله با بررسي مفهوم وزن در منابع فلسفي شروع مي­شود. آن­ها گونه­هايي از وزن را در شعر و نثر يافته­اند و بر همين اساس به دو نوع وزن شعري و نثري باور دارند. وزن در نظر آنها عضوي از خانواده بزرگ موسيقي است. بر اين مبنا، قاعده «تعداد و تناسب» را به عنوان اصلي­ترين اصل در بررسي وزن در نظر گرفته­اند. آن­ها همچنين متوجه شده­اند كه الحان موسيقي و اوزان شعري از قاعده يكساني تبعيت مي­كنند. بررسي نسبت اوزان شعري و الحان موسيقي با مضامين خاص نيز از موضوعات مورد توجه آن­ها بوده ­است. قافيه در مطالعات آن­ها چنان جايگاهي ندارد. شايد از آن روي كه قدرت موسيقايي آن به اندازه وزن نيست. با اين حال، قرطاجني به عنوان آخرين حلقه از تدوين­كنندگان نظريه شعري فلسفي نكته هاي تازه­اي را مطرح كرده است.
براي مطالعه ادامه مقاله «بررسي ديدگاه هاي فيلسوفان مسلمان درباره وزن و قافيه» نوشته دكتر سيد مهدي زرقاني كه در شماره 8 مجله علمي ـ پژوهشي فنون ادبي به چاپ رسيده است بر روي فايل پايين كليك كنيد.