نگاهی بر جنگ های چاپ شده انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی

ميراث مكتوب - در مقاله پايين جنگ های چاپ شده انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
جنگ: دفتر دوم، مجموعه مقالات یادمان شیخ آقابزرگ طهرانی. تهیه و تنظیم: اعضای انجمن جهانی فهرست نگاران نسخه های خطی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
جنگ: دفتر سوم، مجموعه ‌مقالات يادمان سيد عبدالعزيز محقق طباطبائي. اعضاي انجمن جهاني فهرست‌نگاران نسخه‏ هاي ‏‏خطي . قم: مجمع ذخائر اسلامی.
جنگ: دفتر اول مجموعه‌مقالات يادمان شهيد ميرزا علي ثقه الاسلام تبريزي. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی.
ادامه این مقاله را که در کتاب ماه کلیات بوسیله اکبر تقی پور نگاشته شده است با كليك بر روي گزينه دريافت فايل بخوانید.