مجموعه ای مهم در فلسفه

میراث مکتوب - اين مجموعه شامل حدود 16 اثر از تأليفات مهم ترين و بعضاً ناشناخته ترين فلاسفۀ اسلامی است و بيشتر آنها به چاپ نرسيده است.

مجموعه ای مهم در فلسفه
(فلسفه فارسی)
148 برگ. فيلم آن در ، محل نگهداری: اياصوفيا ش 4811
-666/ دانشگاه تهران به شمارۀ 2269 (فهرست فيلم ها، 1
665 ) موجود است.
تاريخ كتابت: 861 ه.

توضيح: اين مجموعه به سبب تنوع آثار فلسفی به زبان فارسی، برای نسخه برگردان نيز مناسب است. فهرست نسبتاً كاملی از آثار اين مجموعه را مرحوم دانش پژوه در فهرست فيلم ها آورده است.