متن حکم انتصاب سردبیر جدید دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث

ميراث مكتوب - دکتر مجدالدین کیوانی طی حکمی از سوی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب به عنوان سردبیر دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث منصوب شد.

متن حكم دكتر مجدالدين كيواني به اين شرح است:
جناب آقای دکتر مجدالدین کیوانی
با سلام و عرض ارادت

با توجه به سوابق علمی و تجارب ارزشمندی که از جنابعالی در زمینه نگارش مقالات و نقدهای سازنده در مطبوعات معتبر سراغ داریم و نیز به دلیل ارتباطات مؤثر و مفیدی که با پژوهشگران داخل و خارج از کشور دارید، شما را به سمت سردبیری دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی آینۀ میراث منصوب می نمایم. مرکز پژوهشی میراث مکتوب امیدوار است با پذیرش مسئولیت سردبیری آینۀ میراث، بتواند از خدمات، توانایی و همکاری آن جناب جهت ارتقای بیشتر سطح علمی این نشریه، سفارش و دریافت مقالات از متخصصان، پژوهشگران جوان و استادان صاحب نام استفاده نماید.
در اینجا لازم می دانم از سردبیر پیشین، جناب آقای دکتر رضایی باغ بیدی، که با دقت نظر خاص خود مقالات را ملاحظه می فرمودند و سختی های راه را برای مجلۀ آینۀ میراث تحمل می¬کردند و برای بهبود کیفی مجله از هیچ کوششی دریغ نکردند، سپاسگزاری نموده، و برای ایشان و نیز سردبیر جدید آرزوی موفقیت در تمامی امور را دارد.

اکبر ایرانی
مدیر مسئول
دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی آینۀ میراث