جواهرنامه، یادگاری از نهضت ترجمه در ایران عهد قاجاری

ميراث مكتوب - در طول تاريخ بشريت ترجمه همواره نقش پويايي در انتقال فرهنگ و دانش به جوامع ديگر داشته است. سابقه ترجمه در ايران به عهد باستان باز مي گردد كه در ادوار مختلف تاريخ اين سرزمين با فراز و فرودهايي همراه بوده است تا اينكه در قرن نوزدهم به دنبال شكست هاي ايران از روسيه و گسترش روابط خارجي و درك ضعف علمي و تكنولوژي كشور، توجه دولتمردان و اصلاحگران ايراني به لزوم اخذ علوم و فنون غربي و ترجمه متون جديد اروپايي معطوف گرديد. از آنجايي كه ترجمه به عنوان كانال ارتباطي براي انتقال نوآوري علمي و فرهنگي به شمار مي رود از همان آغاز توجه خاصي به متون درسي، علمي و كاربردي شد.
متن كامل مقاله «جواهرنامه، یادگاری از نهضت ترجمه در ایران عهد قاجاری» نوشته مريم ثقفي كه در شماره چهارم كتاب ماه علوم و فنون به چاپ رسيده است با كليك بر روي گزينه دريافت فايل مطالعه كنيد.