خلاصة الاشعار و زبدة الافکار‍؛ پرفروش ترین اثر میراث مکتوب در ماه مهر

ميراث مكتوب - کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش قم و ساوه) نوشتۀ میرتقی الدین کاشانی با تصحیح دکتر علی اشرف صادقی پرفروش ترین اثر مرکز پژوهشی میراث مکتوب در ماه گذشته بوده است.
پس از کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش قم و ساوه) (بخش قم و ساوه)، کتاب علی نامه از سراینده ای متخلص به ربیع با تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی، در رتبه دوم است.
اسناد پادریان کرملی تصحیح دکتر منوچهر ستوده و استاد ایرج افشار، گلستان (بازنویسی کتاب گلستان سعدی) به کوشش کاووس حسن لی و تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی به کوشش منیژه ربیعی، ضمیمه 29 دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (بدیل بی بدیل) نوشته سعید مهدوی فر و ضمیمه 28 (پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی) به کوشش اکرم السادات حاجی سید آقایی، از دیگر آثار پرفروش مهر ماه مرکز پژوهشی میراث مکتوب بوده اند.