ضمیمه شماره یازدهم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال چهارم، ضمیمه شماره 11، سال 1385


فهرست مطالب

یادداشت/9
پیشگفتار بر ابواب منخب زیج مفرد/ 14
زیج مفرد (ابواب منتخب)/46
تعلیقات بر ابواب منتخب زیج مفرد/ 101
پیوست (معنی اصطلاحی زیج و زایجه) / 152