ضمیمه شماره دوازدهم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال چهارم، ضمیمه شماره 12، سال 1385


فهرست مطالب
مقدمه/ 7
آذربایجان/13
ارمنستان/ 23
ازبکستان/29
تاجیکستان/ 49
ترکمنستان/ 59
قرقیزستان/ 67
قزاقستان/ 71
گرجستان/ 77