اصول دبيري چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبي قدماي ما

ميراث مكتوب - نظامي عروضي اصول دبيري را به بهترين شکل گردآورده است؛ ديگران هم در اصول دبيري کتاب هاي مهمي نوشته اند اما کار نظامي، مهم ترين مسائل را دربر دارد و اين اصول در ايران قديم ريشه داشته و بعد، به دوره امويان و عباسيان رسيده است. سخن نظامي تعريف دبيري، شاخصه هاي دبير، شگردهاي کار، شگردهاي اعتباربخشي به کلام و... را در برمي گيرد و دبيران ما اين اصول را در کار خود به کار برده اند.
نويسندگان در اين مقاله اصول و مباني را با توجه به متون ادب فارسي، از مقدمه ابومنصوري تا بيهقي، سياست نامه، قابوسنامه، جهانگشا و برخي ديگر از متون ادب فارسي، بررسي کرده اند و نشان داده اند که در متون ادب فارسي، اين اصول چه دامنه گسترده اي داشته و دارد.

ادامه اين مقاله «اصول دبيري چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبي قدماي ما» نوشته عباسقلي محمدي، مه دخت پورخالقي چترودي، سيد عباس محمدزاده و عليرضا عابديان كه در شماره 31 مجله ادب و زبان منتشر شده است بر روي فايل زير بخوانيد.