ضمیمه شماره اول آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون، دوره جدید سال دوم، ضمیمه شماره اول، بهار 1383 (پیاپی 24)


فهرست مطالب
سوره مائده: 3
سخن مدیر مسئول: 93
مقدمه مصحح: 95
واژه: 103
دگرگونی آوایی: 104
ساختار صرفی: 105
ترجمه سوره مائده: 107
واژه نامه: 123