ضمیمه شماره نهم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال چهارم، ضمیمه شماره 9، سال 1385


فهرست مطالب
سخن سردبیر: جمشید کیانفر/5
پیشگفتار/ 7
مقدمه/9
میکادونامه/ 29
ضمائم/ 119
چکیده انگلیسی/128