ضمیمه شماره بیست و ششم آینه میراث

دو فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال دهم، ضمیمه شماره 26، سال 1391


فهرست مطالب
یادداشت مترجم
مقدمه/ 5
فصل اول: دوران، زندگی و خلاقیت خجندی/ 9
فصل دوم: خجندی و بیرونی/ 31
فصل سوم: خجندی ریاضی دان/ 39
فصل چهارم: خجندی اخترشناس و ابزارساز/ 55
پیوست/ 83
اسطرلاب خجندی/ 95