ضمیمه شماره بیست و هفتم آینه میراث

دو فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال دهم، ضمیمه شماره 27، سال 1391


فهرست مطالب
اشاره
مقدمه/ 7
مقاصدالالحان/ 9
جامع الالحان/ 13
شرح ادوار/ 19
جامع الالحان (خاتمه)/ 23
جامع الالحان (چاپ فرهنگستان هنر)/ 29
«فهلویات» جامع الالحان، به تصحیح علی اشرف صادقی/ 57
کتابنامه/ 73