یادگار گنبد دوار

ميراث مكتوب - یادگار گنبد دوار تلخیص و تحلیلی از خسرو و شیرین نظامی است که به قلم دکتر منصور ثروت نگاشته شده.

برای داستان عشق و دلدادگی، تاریخی نمی توان معین کرد. نه مختص جغرافیایی است و نه از آن ملیت ویژه ای و نه ربطی به متمدن و غیر متمدن یا فقیر و غنی دارد. چنانکه در طول تاریخ در همۀ مکان ها و زمان ها و در بین همۀ اقوام و طوایف اتفاق افتاده است. داستان زال و رودابه و بیژن و منیژه که آغازگر نطفه بستن داستان عاشقانۀ ضبط شده در ادب فارسی است، نشان می دهد که ماجرای عاشقانه از چه تاریخی طولانی و قدیمی برخوردار است، زیرا اتفاق در دوران اساطیری می افتد و ما هرگز تاریخ معینی بر آن نمی توانیم تعیین کنیم.

انسان در طول تاریخ دو وجه از حیات را همیشه پیش رو داشته است. حیات نخستین جنبه ای عمومی و اجتماعی دارد که در کشاکش زندگی مادی از قبیل تعیین مکان زیست و حراست از محدودۀ آن در جهت تأمین معاش کوشیده است. کوشش در پیدا کردن آب و خاک مناسب و آغاز به پرورش دام و گیاه و نگهبانی از منابع به دست آمده همگی در راه تأمین خورد و خوراک و حفظ وجود بوده است.

داستان خسرو و شیرین، قصۀ عشق و دلدادگی است و یکی از معروف ترین آثار نظامی. موضوعی دلپذیر که در طول تاریخ در همۀ مکان ها و زمان ها بارها رخ داده است.

اثر حاضر پس از تلخیص داستان خسرو و شیرین اثر نظامی خواننده را در جریان تحلیلی از شخصیت های قصه ، حاشیه متن و انتقاد بر برخی موارد قرار می دهد.

مؤلف در دیباچۀ این اثر نخست داستانهای منظوم عاشقانه را بررسی کرده است و فصل اول را به مقلدان خسرو و شیرین اختصاص داده است.

خلاصه ای از داستان خسرو و شیرین عنوان فصل دوم این کتاب است.

بررسی شخصیت های داستان خسرو و شیرین، حاشیه پردازی نظامی و انتقاد بر داستان خسرو شیرین عناوین مباحثی است که نویسنده در فصول سوم تا پنجم مطرح می کند.

در پایان این کتاب نیز افزوده ها، فهرست اعلام و فهرست منابع مورد استفاده آمده است.

یادگار گنبد دوار (تلخیص و تحلیلی از خسرو شیرین نظامی) به كوشش منصور ثروت در شمارگان 1000 نسخه، در 190 صفحه به بهای 110000 ریال از سوي انتشارات علمي به چاپ رسیده است.