تحليل سبك شناختي منظومه جام جم اوحدي

ميراث مكتوب - اين مقاله كوششي است در بازشناسي و بازبيني ساختار كلي منظومه جام جم اوحدي مراغه اي و بحث درباره تاثيرات نظام هاي گوناگون فكري مولف در زبان و بلاغتِ متن.
در بخش هاي مختلف اين منظومه، جهان بيني مصنف بر اساس موضوع بحث، تغيير مي كند و اين تغييرات در زبان و بلاغت متن، نمودار مي شود.
در اين مقاله براي نخستين بار طرح كلي جام جم به عنوان يك دايره المعارف ادبي فلسفي منظوم مورد بررسي قرار گرفته و كوشش شده نشان داده شود - با توجه به هدف مصنف از طراحي چنين منظومه اي- متن جام جم در چه موارد و مسائلي به سبك متون فلسفي نزديك شده و در چه مواردي و چرا، از سبك اين گونه متون فاصله گرفته است.

ادامه مقاله «تحليل سبك شناختي منظومه جام جم اوحدي» نوشته عباسعلي وفايي و نويد فيروزي كه در شماره 53 فصلنامه متن پژوهي ادبي منتشر شده است بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.