سارقان علمی را باید معرفی کرد

کد محتوا: 
U[random:number]_[current-date:custom:ymd]