بازشناخت «الوافی» و کشف مهمات و مبهمات حدیث

ميراث مكتوب - الوافی، اثر فیض کاشانی (م. 1091 ق)، مجموعه ای که همۀ احادیث کتب اربعه (کافی، من لایحضر الفقیه ، تهذیب الاحکام و استبصار) را یک جا گردآوره به فاصلۀ نزدیک به شش قرن از آخرین کتاب یعنی الاستبصار تدوین شده، یکی از آثار فقه الحدیثی است. فیض کاشانی با روش خاص خود در جمع و تدوین و تهذیب احادیث کتب اربعه، مهارت فراوانی به خرج داده است. این عالم بزرگ در اثر گران بهای خود احادیث را تقطیع نکرده و میان اخبار متعارض جمع کرده و مشکلات اخبار را تبیین نموده است.
مؤلف در مقدمۀ کتابش می گوید: اصحاب امامیه، احادیث اصول و فروع دین را با اساتید متصل از ائمۀ خود گرفته، آنها را در خاطر حفظ کرده، در جوامعی معتبر تدوین کرده اند و نهایت کوشش را در نقد روایات و تصحیح و جداسازی آنها به کار گرفته اند.

ادامه مقاله بازشناخت «الوافي» و كشف مهمات و مبهمات حديث نوشته آمنه ساعدي كه در شماره 191 كتاب ماه دين منتشر شده است بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.