ضمیمه شماره هفدهم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال هفتم، ضمیمه شماره 17، سال 1388


فهرست مطالب
سخن مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ 3
شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین: محمود امیدسالار/ 19
چکیده/ 1-24