بازنویسی منثور داستان های شاهنامه در دفتر دانایی و داد

ميراث مكتوب - دفتر دانایی و داد عنوان جدید‌ترین اثر میر جلال الدین کزازی، در برگیرنده داستان‌ های شاهنامه به نثر است.

نويسنده در اين اثر كوشيده که زبان این کتاب همسو و هماهنگ با زبان شاهنامه باشد و به همين دليل دفتر دانایی و داد را با استناد به ابیات اين اثر گرانسنگ ادبيات پارسي نوشته است.

دكتر میر جلال الدین کزازی درباره دفتر دانایی و داد چنین گفته است:

دفتر دانایی و داد کتابی است که داستان‌های «شاهنامه» را در آن نوشته‌ام و به سخن دیگر آن‌ ها را به ریخت نثر درآورده‌ام. از ویژگی ‌های کتاب که همانند هم دارد، در این است که به زبانی است همساز و هماهنگ با زبان «شاهنامه»، از این‌روی می‌توان آن را کتابی دیگرسان در این گونه دانست. آن‌ سان که گفته شد، من تنها داستان‌های «شاهنامه» را به نثر درآورده‌ام و بخش‌های دیگر به کناری نهاده شده است.

به گفته دكتر كزازي زبان کتاب یادآور زبان شاهنامه است و تاریک و پیچیده و دشوار و دیریاب نیست. کسانی که این کتاب را پیش از چاپ خوانده‌اند، در این ‌باره هم‌ داستان بوده‌اند که نثر کتاب روان و روشن است و خواننده را با خود در می‌کشد و به پیش می‌ برد، اما به هر روی ناگفته پیداست داوری با خوانندگان کتاب است.

کتاب دفتر دانایی و داد به تازگي از سوی انتشارات معین در شمارگان هزار و 100 نسخه و به بهاي 350000 ريال منتشر شده است.